header2

Tarım

TARIM ALANLARI

İlçemizin yüz ölçümü 1082.6 km2’dir. Bu alanın 335,23 km2’lik kısmı yani %30,96’sı tarım alanıdır. İlçemizin 2018 yılıtarım alanlarının dağılımıkullanım amaçlarına göre incelendiğinde %49,71’lik pay ile Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin üretimine yönelik alanın ilk sırada yer aldığıgörülmektedir. %30,86 ile ikinci sırada Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri alanıgelmektedir. Üçüncüsırada ise %18,30 ile sebze alanıbulunmaktadır.

İlçenin 2004 yılından bugüne tarım alanları dağılımıincelendiğinde en büyük kaybın (-%27,77) 2011 yılında yaşandığıgörülmektedir. Ancak bu durum, bir dönem birden fazla ekim yapılan arazilerin ekim sayısı kadar tarım alanlarına dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. 2011 yılından itibaren bu uygulama kaldırılmıştır.

İzmir İli ilçeleri arasında en geniştarım arazilerine sahip ikinci ilçe konumunda olan ilçemizin tarımsal alanıİzmir İli tarımsal amaçlıalanlarının %10,16’lık kısmınıoluşturmaktadır. Alanların kullanım amaçlarına göre İzmir ile kıyaslanması sonucunda Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı%7, Sebze Alanı%16, Süs Bitkileri Alanı%23, Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı%12’si kadar olduğu görülmektedir.

2016-2018 yılları arasındaki toplam tarım alanlarındaki değişim incelendiğinde ilçemizin tarım alanlarındaki daralmanın ülke geneline oranla daha düşük ancak İzmir geneline oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.

TAHILLAR VE DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ

İlçemizde bu grupta ağırlıklıolarak kaba yem ürünleri ilk sıralarda yer almaktadır. İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından olan Hayvancılığın gelişimi ile beraber kaba yem ürünleri üretimi de artmaktadır.

En yüksek miktarda üretimi yapılan ürün Silajlık Mısırdır. 2018 yılında üretilen 1.022.690 ton Silajlık Mısır İzmir geneli üretimin %34’ü, ülke geneli üretiminin ise %4’ükadardır. Silajlık Mısır üretim miktarı2014 yılına göre %22 oranında artışgöstermiştir.

Silajlık Mısırdan sonra ikinci sırada Patates gelmektedir. Patates üretimi ile ilçemiz İzmir ili üretiminin %84’lük kısmını, ülke geneli üretimin ise %6’lık kısmınıkarşılamaktadır. Patates üretimi 2014 yılına göre %12 oranında azalmıştır.

İlçemizin üçüncüsıradaki ürünü ise Yem Şalgamıdır. Yem Şalgamı üretimimiz İzmir İli üretiminin %52’si, ülke geneli üretimin ise %27’si kadardır. Yem Şalgamının kaba yem olarak kullanımıülkemizde henüz yeterince yaygınlaşmamıştır. Silajlık Mısır veriminin yüksek olmasıve devlet destekleri de tercih edilirliğini olumsuz etkilemektedir. Yem Şalgamı üretimi 2014 yılına göre %11 oranında düşüş göstermiştir.

Ülke genelinde silajlık mısır üretiminde ilk sırada İzmir ili yer almaktadır. Ödemiş’teki üretim miktarıdahil ülke genelindeki üretimin %12,75’lik kısmı İzmir’de gerçekleştirilmektedir. İlçemiz ise 1.022.690 tonluk üretim ve %4,41’lik pay ile 6.sırada yer almaktadır. Hayvancılığın yaygınlaşmasıile birlikte Silajlık Mısır üretimi de artmaktadır. 2014 yılına göre 2018 yılında %22’lik bir artış gerçekleşmiştir.

Ülke genelinde patates üretiminde ilk sırada Niğde ili yer almaktadır. İlçemiz ise 278.638 tonluk üretim ve %6,12’lik pay ile 4 ilin ardından 5.sırada yer almaktadır. 2014 yılına göre 2018 yılında %12’lik bir düşüşyaşanmıştır.

Ülke genelinde yem şalgamı üretiminde ilk sırada ilçemiz bulunmaktadır. Ülke genelinde üretilen yem şalgamının %51’i İzmir’de, %27’si ilçemizde üretilmektedir. 2014 yılına göre 2018 yılında yem şalgamıüretimi ülke genelinde %7, ilçemizde ise %11 oranında düşmüştür. Yem Şalgamı ağırlıklıolarak ara ürün kullanılmaktadır.

MEYVELER İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİ ÜRETİMİ

İlçemizde bu grupta en yüksek miktarda üretimi yapılan ürün Yaşİncir’dir. İlçemizin en önemli gelir kaynaklarındandır. Ödemiş’te üretilen İncir miktarıİzmir İli üretiminin %15’i, ülke geneli üretiminin ise %2’si kadardır. İncir üretim miktarı2014 yılına göre %36 oranında artışgöstermiştir.  Buna karşılık incir üretim alanlarında (15.000 dekar) herhangi bir değişiklik olmamıştır.

İncirden sonra ikinci sırada Kestane gelmektedir. Kestane üretimi ile ilçemiz İzmir ili üretiminin %56’lık kısmını, ülke geneli üretimin ise %10’lluk kısmınıkarşılamaktadır. Kestane üretimi 2014 yılına göre %48 oranında artmıştır. İncir gibi kestane üretim alanlarında (10.000 dekar) da herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

İlçemizin üçüncüsıradaki ürünüise Erik’tir. Erik üretimimiz İzmir İli üretiminin %37’si, ülke geneli üretimin ise %1,4’ükadardır. 2014 yılına göre Erik üretim miktarı%14 artmışolmasına karşılık üretim alanlarında %43 daralma gerçekleşmiştir.

Ülke geneli Yaş İncir üretiminde %61’lik oranla ilk sırada Aydın İli yer almaktadır. Ödemiş İlçesi 6.795 ton üretim miktarıile Mersin’in ardından %2,22’lik üretim oranıyla beşinci sırada bulunmaktadır. Ülke genelinde yaşincir üretimindeki %2’lik artışa karşılık ilçemizde %36,5’lik bir üretim artışı sağlanmıştır.

Ülke geneli kestane üretiminde %41’lik oranla ilk sırada Aydın İli yer almaktadır. Ödemişİlçesi 6.470 ton üretim miktarıile Aydın’ın ardından %10’luk üretim oranıyla ikinci sırada bulunmaktadır. Ülke genelinde kestane üretimindeki %0,29’luk düşüşe karşılık ilçemizde %48’lik bir üretim artışı sağlanmıştır.

Ülke geneli erik üretiminde %18’lik oranla ilk sırada Mersin İli yer almaktadır. Ödemişİlçesi 4.260 ton üretim miktarı ve %1,43’lük üretim oranıyla 19. sırada bulunmaktadır. 2014 yılına göre Ülke genelinde %12 oranında artan erik üretimi ilçemizde de %14 artmıştır.

Ülke geneli kiraz üretiminde %11’lik oranla ilk sırada Konya İli yer almaktadır. Ödemişİlçesi 4.200 ton üretim miktarıve %0,65’lik üretim oranıyla 28. sırada bulunmaktadır. 2014 yılına göre Ülke genelinde %43 oranında artan kiraz üretimi ilçemizde herhangi bir değişiklik göstermemiştir.

Ülke geneli Trabzon Hurması üretiminde %19’luk oranla ilk sırada Adana İli yer almaktadır. Ödemiş İlçesi 3.760 ton üretim miktarıve %8,06’lık üretim oranıyla 4. sırada bulunmaktadır. 2014 yılına göre Ülke genelinde %39 oranında artan Trabzon Hurmasıüretimi ilçemizde herhangi bir değişiklik göstermemiştir.

Ülke geneli Yağlık Zeytin üretiminde %15’lik payla ilk sırada Aydın İli yer almaktadır. Ödemişİlçesi 2.369 ton üretim miktarıve %0,22’lik üretim oranıyla 20. sırada bulunmaktadır. İlçemiz yağlık Zeytin üretimi 2014 yılına göre %76,77 azalmışve 14. Sıradan 20. Sıraya düşmüştür. Yağlık Zeytin üretimi 2018 yılında 2014 yılına göre ülke genelinde %19, İzmir’de %69 oranında gerilemiştir.

SEBZE ÜRETİMİ

 

İlçemiz sebze ürünleri üretiminde ilk sırada 78.000 ton üretim ile Karpuz yer almaktadır. İkinci sırada 49.971 ton üretim ile Sofralık Domates, üçüncüsırada 20.242 ton ile Turşuluk Hıyar bulunmaktadır.

İlçemiz Karpuz üretimi İzmir İli üretiminin %52’si, ülke geneli üretiminin ise %2’si kadardır. Sofralık Domates üretiminde il geneli üretimin %24’ü gerçekleştirilirken ülke geneli üretimin %0,6’sı yapılmaktadır. Turşuluk Hıyar üretiminde ise il geneli üretimin %59’u, ülke geneli üretimin %14’ü karşılanmaktadır. 2018 yılında 2014 yılı üretimine göre ilçemizin Karpuz üretimi %20, İzmir İli üretimi %37 oranında düşerken ülke geneli üretim %4 artmıştır. Sofralık Domates üretiminde ilçemiz üretimi %113 artarken İzmir ili üretimi %13 düşüşgöstermiş, ülke genelinde ise %6’lık artış sağlanmıştır. Sebze ürünleri arasında üçüncüsırada yer alan Turşuluk Hıyar üretimi ise ilçemizde %26 artmış, İzmir ilinde %14 düşmüş, ülke genelinde ise %2’lik minimal bir artışgerçekleşmiştir.

Ülkemizin karpuz üretiminde ilk sırada %25’lik payla Adana ili bulunmaktadır. İlçemiz ise 78.000 tonluk üretim ile 13. Sırada bulunmakta ve ülke geneli üretimin %2’lik kısmını karşılamaktadır. İlçemizin karpuz üretimi 2014 yılına göre 2018 yılında %20 oranında düşerken, ülke geneli üretim ise %4 oranında artmıştır.

Ülkemizin sofralık domates üretiminde ilk sırada %30’luk payla Antalya ili bulunmaktadır. İlçemiz ise 49.971 tonluk üretim ile ülke geneli üretimin %0,6’lIk kısmınıkarşılamaktadır. İlçemizin sofralık domates üretimi 2014 yılına göre 2018 yılında %113 oranında artarken, ülke geneli üretim ise %6,05 oranında artış göstermiştir.

Ülkemizin turşuluk hıyar üretiminde ilk sırada %20’lik payla Afyonkarahisar ili bulunmaktadır. İlçemiz ise 20.242 tonluk üretim ile ülke geneli üretimin %14’lük kısmınıkarşılayarak 3.sırada yer almaktadır. İlçemizin turşuluk hıyar üretimi 2014 yılına göre 2018 yılında %26 oranında artarken, ülke geneli üretim ise %2 oranında artış göstermiştir.

Ülkemizin taze fasulye üretiminde ilk sırada %12’lik payla Antalya ili bulunmaktadır. İlçemiz ise 12.528 tonluk üretim ile ülke geneli üretimin %2’lik kısmınıkarşılamaktadır. İlçemizin taze fasulye üretimi 2014 yılına göre 2018 yılında %4 oranında artarken, ülke geneli üretim ise %9 oranında düşüşgöstermiştir.

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ

Ülkemizin dış mekan süs bitkileri üretiminde ilk sırada İzmir yer almaktadır ve ülke geneli üretiminin %28’lik kısmınıkarşılamaktadır. Yıllara göre üretim miktarıincelendiğinde 2014 yılına göre 2018 yılında %55’lik bir artışsağlandığıgörülmektedir. İlçemiz ise yaptığıüretim ile ülke geneli üretimde %11’lik bir paya sahiptir. 2014 yılından günümüze üretim miktarı aynı seviyelerde seyretmektedir.

Okunma 946 defa

TÜRKÇETÜRKÇE|ENGLISHENGLISH


tobblogo

ETKİNLİK TAKVİMİ

« Ocak 2021 »
Pzt Sal Çrş Per Cum Cmt Paz
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

iso9001

BiZE ULAŞIN

Saraçoğlu Caddesi Atasoy İşhanı No: 3/210   Ödemiş / İZMİR

Telefon: +90 232 545 13 78
Faks: +90 232 545 24 38

JoomShaper