header2
Genel

Genel (72)

Salı, 17 Aralık 2019 10:50

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yazan

Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu verilerin işlenmesi kişiler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunluluk haline gelmektedir.

Kişisel verilerin korunmasının özünde kişiliğin korunması yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için bireyin temel hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır.

2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20. maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunla, kişisel verilerin işlenmesi disiplin altına alınarak sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetim mekanizmaları oluşturularak, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi hedeflenmektedir.

Kanun kişisel verilerin işlenmesini sınırlamamakta, tam tersine veri temelli ekonomide daha rekabetçi bir noktada olabilmek adına kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Diğer bir ifadeyle, Kanunda kişisel verilerin korunması hakkı ile veri temelli ekonomi arasında bir denge tesis edilmesi gözetilmektedir.

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

Kişisel Veri Güvenliği Rehberi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Kılavuzu

VERBİS

İlgili Diğer Mevzuat

 

Salı, 12 Kasım 2019 11:32

Tescil İşlemleri

Yazan

Stopajsız Alımlara ilişkin tescil işlemlerinde aşağıdaki dilekçe doldurularak başvuru yapılması gerekmektedir.

Stopajsız Alımlara İlişkin Dilekçe

Cumartesi, 02 Kasım 2019 12:43

Vizyon-Misyon

Yazan

MİSYON

ÖDEMİŞ TİCARET BORSASI olarak Misyonumuz;

·         Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan görevleri yerine getirmek,

·         İlçemizde tarım ve hayvancılık ile tarım ve hayvancılığa dayalı sektörlerin gelişimine ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak,

·         Yerel ürünlerimizin tanıtımı ve korunmasına katkıda bulunmak,

·         Borsamız kotasyonunda bulunan ürünlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlamak,

·         Sosyal sorumluluk bilinciyle bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYON

ÖDEMİŞ TİCARET BORSASI olarak Vizyonumuz; yasal mevzuat şartları ve temel değerlerimiz çerçevesinde 2020-2024 Yılı Stratejik Planımız kapsamında belirlenen Amaç ve Hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere;

·      Yaptığımız çalışmalar ile ilçemizin kalkınması ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

o  Bu kapsamda üyelerimizin geliştirilmesi, ilçemiz ticaret hayatının geliştirilmesi, üye ve ilçe sorunlarının çözümlenmesine yönelik lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmek,

·      İlçemize özgü ürünlerin tanıtımı, korunması ve ticaretinin geliştirilmesine katkı sağlamak,

·      ÖDEMİŞ TİCARET BORSASI’nın hizmet kalitesi ve kurumsal kimliğinin geliştirilmesine yönelik olarak çalışmalar yürütmek,

o  Bu kapsamda yeni hizmet binası ile sunduğu hizmetleri geliştirmek, yönetim organı üyeleri ve personelinin gelişimine katkı sağlamak, uyguladığı yönetim sistemleri ile sunduğu hizmet kalitesini sürekli iyileştirmektir.

Perşembe, 31 Ekim 2019 17:59

Devlet Destekleri

Yazan

Devlet tarafından çeşitli kurumlar aracılığı ile sağlanan desteklerden yararlanmak için ilgili linke tıklayınız.

KOSGEB Destekleri

TARIM BAKANLIĞI Tarımsal Destekler

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

İZKA Destekleri

TİCARET BAKANLIĞI Destekler

Yatırım Teşvikleri

Perşembe, 31 Ekim 2019 17:53

İşbirliği İmkanları

Yazan

TOBB tarafından yayınlanan işbirliği tekliflerine erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

Perşembe, 31 Ekim 2019 17:44

Elektronik Ürün Senedi

Yazan

TİCARET BORSALARI TARAFINDAN TÜRİB ACENTELİĞİ HİZMETİ VERİLMESİ

- TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte, tüm ELÜS alım satım işlemleri yalnızca TÜRİB bünyesinde yapılacaktır.
- ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla TÜRİB alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
- TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte Ticaret Borsaları tarafından TÜRİB’e acentelik hizmeti verilebilecektir.
- ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların, TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce istenen tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB Acentesi sıfatıyla hizmet vermeye başlamış olan Ticaret Borsalarına başvurmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir.
- Yatırımcılar tarafından “Acentelere Kayıt Olma Sürecinde Takip Edilecek Adımlar”ın yer aldığı “TÜRİB Acente Kayıt Sistemine İlişkin Olarak Yatırımcı Bilgilendirme Kılavuzu” web sitemizde yer almaktadır.

YATIRIMCILARIN TÜRİB ACENTELERİNE KAYIT OLMASI VE ELÜS İŞLEMLERİNE BAŞLAMASI

- ELÜS alım satımı yapmak isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce TÜRİB’in Acentesi sıfatıyla faaliyet gösteren Ticaret Borsalarına aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle başvurarak TÜRİB’e kayıt olmaları gerekmektedir.

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

- Nüfus cüzdanı fotokopisi - Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (İkametgâh ilmühaberi, fatura vb.) - Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

- Şirket kuruluş ilanın yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi örneği - Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği - Vergi Levhası örneği - İmza Sirküleri - Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

-Yatırımcılar, bilgilerini güncellemek istediklerinde, söz konusu değişiklikleri TÜRİB’in Acentesi sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler. -TÜRİB’in Acentesi sıfatıyla yatırımcı kaydı alan Ticaret Borsalarının listesine http://www.turib.com.tr/acenteler.aspx web adresinde yer verilmektedir.

YATIRIMCILAR TARAFINDAN ACENTELERE KAYIT OLMA SÜRECİNDE TAKİP EDİLECEK ADIMLAR

1. Yatırımcı yukarıda yer alan ilgili evraklar ile TÜRİB acentesi olarak faaliyet gösteren Ticaret Borsası’na başvurur.
2. Yatırımcı TÜRİB tarafından talep edilen tüm belgeleri doldurur ve her sayfasını paraflayarak Acente Yetkilisi huzurunda imzalar.
3. Yatırımcının Acente’ye kayıt sırasında doldurduğu formda belirtmiş olduğu cep telefonuna SMS ile TÜRİB kullanıcı bilgileri gönderilir.
4. Yatırımcı www.turib.com.tr web adresinde yer alan TÜRİB İşlem Platformu’na söz konusu kullanıcı bilgilerini girerek işlem yapmaya başlayabilir.

TÜRİB YATIRIMCI KAYIT SÜRECİNE İLİŞKİN İŞ AKIŞI

“TÜRİB Yatırımcı Kayıt İşlemlerine İlişkin Acentelik Sözleşmesi” kapsamında yatırımcıların Ticaret Borsalarınca (Acente) kayıt altına alınmasına ilişkin detaylı iş akış sürecine aşağıda yer verilmektedir.

1. Ticaret Borsası tarafından Acentelik Sözleşmesi imzalanır.
2. Ticaret Borsası tarafından “Acente Adına Kayıt Yapmaya Yetkili Personel Formu” doldurulur ve Acentelik Sözleşmesi ve ilgili formun ıslak imzalı aslı TÜRİB’e gönderilir.
3. TÜRİB, Acente adına bir kullanıcı hesabı ile söz konusu hesaba ilişkin şifreyi oluşturur. TÜRİB tarafından Acente yetkili personeline kullanıcı adı ve şifre aktivasyonu için SMS gönderilir.
4. Acente yetkili personeli kendisine gönderilen SMS’de yer alan bilgiler ile TÜRİB internet sitesindeki “Acente Girişi” alanından hesabına erişim sağlar.

 

TÜRİB YATIRIMCI FORMLARI VE YATIRIMCI TAAHHÜTNAMESİ

Salı, 29 Ekim 2019 19:13

Eğitim Talep Anketi

Yazan

Kurumumuz tarafından düzenlenmesini talep ettiğiniz eğitimler için ekteki formu doldurarak kurumumuz faks ya da e-posta adresine göndermenizi rica ederiz.

Eğitim Talep Anketi

Ya da aşağıdaki linkten anketi online olarak doldurabilirsiniz.

Online Eğitim Talep Anketi

Sayfa 1 / 6

TÜRKÇETÜRKÇE|ENGLISHENGLISH


tobblogo

ETKİNLİK TAKVİMİ

« Ocak 2021 »
Pzt Sal Çrş Per Cum Cmt Paz
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

iso9001

BiZE ULAŞIN

Saraçoğlu Caddesi Atasoy İşhanı No: 3/210   Ödemiş / İZMİR

Telefon: +90 232 545 13 78
Faks: +90 232 545 24 38

JoomShaper